Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Karštas vaškas, RM 41 62951530 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/karstas-vaskas-rm-41-62951530.html Dažytų paviršių priežiūrai ir apsaugai skirta priemonė, kurios sudėtyje yra didelis kiekis karnaubo vaško. Suteikia ryškų blizgesį.

Karštas vaškas, RM 41

Dažytų paviršių priežiūrai ir apsaugai skirta priemonė, kurios sudėtyje yra didelis kiekis karnaubo vaško. Suteikia ryškų blizgesį.

Užsakymo numeris: 6.295-153.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Priemonė, suteikianti ilgalaikę apsaugą
 • Sudėtyje yra naturalaus karnaubos vaško
 • Suteikia transporto priemonės paviršiui blizgaus veidrodinio atspindžio efektą
 • Patikima, ilgalaikė apsauga nuo nepalankių oro ir aplinkos veiksnių
 • Efektyviai apsaugo iki 12 mėnesių
 • Priemonės naudojimui tinkamas bet kokios kokybės vanduo
 • Apsaugo nuo purvo
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Karštas vaškas, RM 41
 Karštas vaškas, RM 41
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobilių apsaugojimui
 • Mašinų ir įrenginių apsaugojimui