Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Fosforinimo priemonė, milteliai, RM 47 ASF 62951630 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/detales/fosforinimo-priemone-milteliai-rm-47-asf-62951630.html Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno darbo ciklo metu. Suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos ir puikų pagrindą dažams. Padengta priemonė suteikia pilkai melsvą geležies fosfatų dangą. Labai veiksminga priemonė.

Fosforinimo priemonė, milteliai, RM 47 ASF

Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno darbo ciklo metu. Suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos ir puikų pagrindą dažams. Padengta priemonė suteikia pilkai melsvą geležies fosfatų dangą. Labai veiksminga priemonė.

Užsakymo numeris: 6.295-163.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 20
Produktas
 • Veiksminga riebalų šalinimo ir fosfatinimo priemonė
 • Miltelių pavidalu
 • Apdirbtas paviršius pasidengia gelsvai melsvu geležies fosfatų sluoksniu
 • Patikimai apsaugo nuo korozijos keletą dienų
 • Suteikia puikų pagrindą dažams
 • Nereikalauja ypatingos priežiūros sandėliuojant
 • 1% tirpalo pH - maždaug 3
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Fosforinimo priemonė, milteliai, RM 47 ASF
 Fosforinimo priemonė, milteliai, RM 47 ASF
 Fosforinimo priemonė, milteliai, RM 47 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • H315 Dirgina odą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Pritaikymo sritys
 • Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
 • Paviršių nuriebalinimui