Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis 62952550 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/detales/rm-63-stiprios-sarmines-koncentracijos-milteliu-pagrindo-detaliu-valiklis-62952550.html Pašalina net sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalų, riebalų, valcavimo alyvos, suodžių ir pan. Skirta valyti dalis, kurios nejautrios šarmui, pavyzdžiui, variklius, pavarų dėžes, smulkią techninę įrangą, liejinius ir pan.

RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis

Pašalina net sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalų, riebalų, valcavimo alyvos, suodžių ir pan. Skirta valyti dalis, kurios nejautrios šarmui, pavyzdžiui, variklius, pavarų dėžes, smulkią techninę įrangą, liejinius ir pan.

Užsakymo numeris: 6.295-255.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 20
Produktas
 • Itin veiksmingas valiklis, skirtas šalinti purvą ir riebalus nuo detalių
 • Ištirpina alyvos, riebalų ir rūdžių dėmes
 • Miltelių pavidalu
 • Negausiai putoja
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Be nitritų
 • Be tirpiklių
 RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis
 RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis
 RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis
 RM 63 stiprios šarminės koncentracijos miltelių pagrindo detalių valiklis
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Dalių valymui