Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Ratų ir gumos žymių valiklis RM 776 62955450 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/grindu-plovimo-masinos-vieno-disko-plovimo-masinos/demiu-valiklis/ratu-ir-gumos-zymiu-valiklis-rm-776-62955450.html Itin veiksminga speciali valymo priemonė, skirta pašalinti gumos dulkes ir ratų žymes, kurias sukelia pramoninės mašinos. Taip pat tinka sunkiai įveikiamų tepalų ir suodžių dėmių bei polimerų ir vaško dangų pašalinimui.

Ratų ir gumos žymių valiklis RM 776

Itin veiksminga speciali valymo priemonė, skirta pašalinti gumos dulkes ir ratų žymes, kurias sukelia pramoninės mašinos. Taip pat tinka sunkiai įveikiamų tepalų ir suodžių dėmių bei polimerų ir vaško dangų pašalinimui.

Užsakymo numeris: 6.295-545.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Itin veiksmingas specialus valiklis, skirtas pašalinti ratų ir gumos žymes
 • Ištirpina pramoninių mašinų paliekamas gumos žymes ir vėžes
 • Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
 • pašalina polimerines ir vaško dangas
 • Veiksmingai pašalina lipnios juostos likučius
 • Priemonė taip pat tinkama baigiamajam statybviečių valymui
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Ratų ir gumos žymių valiklis RM 776
 Ratų ir gumos žymių valiklis RM 776
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Pritaikymo sritys
 • Grindų valymas