Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Grindų valymo priemonė, RM 69 ASF 62951200 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/grindu-plovimo-masinos-vieno-disko-plovimo-masinos/pagrindinio-valymo-valikliai/grindu-valymo-priemone-rm-69-asf-62951200.html Veiksmingas valiklis lengvai pašalina itin sunkiai įveikiamas tepalų, riebalų, suodžių ir mineralines dėmes nuo patvarių ir pramoninių grindų.

Grindų valymo priemonė, RM 69 ASF

Veiksmingas valiklis lengvai pašalina itin sunkiai įveikiamas tepalų, riebalų, suodžių ir mineralines dėmes nuo patvarių ir pramoninių grindų.

Užsakymo numeris: 6.295-120.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Itin veiksminga giluminio valymo priemonė, skirta stipriai užterštoms pramoninės paskirties grindims
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Malonus, gaivus aromatas
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Grindų valymo priemonė, RM 69 ASF
 Grindų valymo priemonė, RM 69 ASF
 Grindų valymo priemonė, RM 69 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Grindų valymas