Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Rūgštinio pagrindo giluminio valymo priemonė grindims, RM 751 62955860 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/grindu-plovimo-masinos-vieno-disko-plovimo-masinos/pagrindinio-valymo-valikliai/rugstinio-pagrindo-giluminio-valymo-priemone-grindims-rm-751-62955860.html Rūgštinis pirminis valiklis, skirtas naudojimui su mašinomis. Efektyviai panaikina cemento plėvelę, nuosėdas ir likučius, pavyzdžiui kalkių nuosėdas, rūdis, alaus ir pieno likučius. Puikiai tinka galutiniam naujų pastatų valymui prieš jų perleidimą.

Rūgštinio pagrindo giluminio valymo priemonė grindims, RM 751

Rūgštinis pirminis valiklis, skirtas naudojimui su mašinomis. Efektyviai panaikina cemento plėvelę, nuosėdas ir likučius, pavyzdžiui kalkių nuosėdas, rūdis, alaus ir pieno likučius. Puikiai tinka galutiniam naujų pastatų valymui prieš jų perleidimą.

Užsakymo numeris: 6.295-586.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Produktas
 • Itin veiksmingas rūgštinis valiklis, skirtas visoms, rūgštims atsparioms, kietoms grindų dangoms
 • Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
 • Veiksmingai ištirpina cemento nuosėdas
 • Negausiai putoja
 • Apsaugo paviršių nuo korozijos
 • Be druskų ir fosforo rūgšties
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Rūgštinio pagrindo giluminio valymo priemonė grindims, RM 751
 Rūgštinio pagrindo giluminio valymo priemonė grindims, RM 751
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Valymui po statybos darbų
 • Grindų valymas