Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Putų šalinimo priemonė, RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/kilimai/putu-salinimo-priemone-rm-761-62913890.html Itin veiksminga putų naikinimo priemonė, pasauganti nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose.

Putų šalinimo priemonė, RM 761

Itin veiksminga putų naikinimo priemonė, pasauganti nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose.

Užsakymo numeris: 6.291-389.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Produktas
 • Itin veiksminga putų naikinimo priemonė
 • Saugo nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose
 • Idealiai tinka naudoti su plaunančiais siurbliais, grindų plovimo įrenginiais bei sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliais.
 • Itin efektyvi piemonė
 Putų šalinimo priemonė, RM 761
 Putų šalinimo priemonė, RM 761
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Automobilių paruošimui
 • Šlapiam siurbimui
 • Tekstiliniai paviršiai
 • Dalių valymui