Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktyvus rūgštinis valiklis, RM 25 ASF 62955880 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/aktyvus-rugstinis-valiklis-rm-25-asf-62955880.html Rūgštinis aukšto slėgio pirminis valiklis sanitarinėms zonoms. Pašalina nuosėdas ir kalkių, rūdžių dangą, alaus, pieno, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmes. Idealiai tinka maisto pramonėje naudojamų talpų vidaus valymui.

Aktyvus rūgštinis valiklis, RM 25 ASF

Rūgštinis aukšto slėgio pirminis valiklis sanitarinėms zonoms. Pašalina nuosėdas ir kalkių, rūdžių dangą, alaus, pieno, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmes. Idealiai tinka maisto pramonėje naudojamų talpų vidaus valymui.

Užsakymo numeris: 6.295-588.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Produktas
 • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
 • Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Aktyvus rūgštinis valiklis, RM 25 ASF
 Aktyvus rūgštinis valiklis, RM 25 ASF
 Aktyvus rūgštinis valiklis, RM 25 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
 • Sudėtyje yra but-2-in-1,4-diolis. Gali sukelti alerginę reakciją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Vandens statinių valymui
 • Virtuvės balinimui
 • Sanitarinėms vietoms
 • Maisto talpoms