Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Dezinfekavimo priemonė, RM 735 62955850 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/dezinfekavimo-priemone-rm-735-62955850.html Veiksminga neutrali dezinfekavimo priemonė. Pasižymi baktericidinėmis, fungicidinėmis ir ribotomis antivirusinėmis savybėmis (pvz., hepatito B). DGHM organizacijos įrašyta kaip 1).

Dezinfekavimo priemonė, RM 735

Veiksminga neutrali dezinfekavimo priemonė. Pasižymi baktericidinėmis, fungicidinėmis ir ribotomis antivirusinėmis savybėmis (pvz., hepatito B). DGHM organizacijos įrašyta kaip 1).

Užsakymo numeris: 6.295-585.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Produktas
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Dezinfekavimo priemonė, RM 735
 Dezinfekavimo priemonė, RM 735
 Dezinfekavimo priemonė, RM 735
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • H400 Labai toksiška vandens organizmams.
 • H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Virtuvės balinimui
 • Paviršių dezinfekavimui
 • Laukiamiesiems ir procedūriniams kabinetams
 • Sporto ir sveikatingumo įstaigoms
 • Sanitarinėms vietoms