Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Dūmų nuosėdų valymo priemonė, RM 33 62955610 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/dumu-nuosedu-valymo-priemone-rm-33-62955610.html Itin veiksminga skysto pagrindo gilaus valymo priemonė, skirta pašalinti sunkiai įveikiamas dėmes ir nešvarumus, pavyzdžiui, tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas o taip pat pridegusį cukraus sluoksnį.

Dūmų nuosėdų valymo priemonė, RM 33

Itin veiksminga skysto pagrindo gilaus valymo priemonė, skirta pašalinti sunkiai įveikiamas dėmes ir nešvarumus, pavyzdžiui, tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas o taip pat pridegusį cukraus sluoksnį.

Užsakymo numeris: 6.295-561.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
 • Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
 • Priemonė ypač tinkama šalinti įprastą purvą, susikaupusį maisto ruošimo metu: dūmų nuosėdas, pridegusį cukrų, riebalų dėmes ir t.t.
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Tinka nerūdijančio plieno ir keraminių paviršių valymui
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Nėra fosfatų
 Dūmų nuosėdų valymo priemonė, RM 33
 Dūmų nuosėdų valymo priemonė, RM 33
 Dūmų nuosėdų valymo priemonė, RM 33
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Pritaikymo sritys
 • Maisto rūkymo sistemoms, griliams
 • Didelėms virtuvėms