Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF 62953980 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/kalkiu-salinimo-priemone-rm-101-asf-62953980.html Greitam kalkių pašalinimui su vandens chlorido baze. Greitai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių ir valiklių nuosėdas bei suteikia ilgai išliekančią apsaugą nuo rūdijimo Ypač tinka kaitinimo spiralėms aukšto slėgio valikliuose.
Kärcher 62.41 EUR

Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF

Greitam kalkių pašalinimui su vandens chlorido baze. Greitai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių ir valiklių nuosėdas bei suteikia ilgai išliekančią apsaugą nuo rūdijimo Ypač tinka kaitinimo spiralėms aukšto slėgio valikliuose.

Užsakymo numeris: 6.295-398.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Produktas
 • Techininės priežiūros priemonė, šalinanti kalkių nuosėdas nuo kaitinimo spiralių
 • Veiksmingai pašalina įsisenėjusias kalkių nuosėdas
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF
 Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF
 Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF
 Kalkių šalinimo priemonė, RM 101 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobilių / variklių valymui
 • Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
 • Paviršių nuriebalinimui
 • Įrenginių techninei priežiūrai, kalkių valymui karšto vandens sistemose.