Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Koncentruotas tepalų ir riebalų valiklis, EXTRA RM 31 ASF 62950680 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/koncentruotas-tepalu-ir-riebalu-valiklis-extra-rm-31-asf-62950680.html Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.

Koncentruotas tepalų ir riebalų valiklis, EXTRA RM 31 ASF

Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.

Užsakymo numeris: 6.295-068.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
 • Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Malonus, gaivus aromatas
 • Nėra fosfatų
 • Be silikono
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Koncentruotas tepalų ir riebalų valiklis, EXTRA RM 31 ASF
 Koncentruotas tepalų ir riebalų valiklis, EXTRA RM 31 ASF
 Koncentruotas tepalų ir riebalų valiklis, EXTRA RM 31 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Arklidžių valymui
 • Vandens statinių valymui
 • Automobilių / variklių valymui
 • Dalių valymui
 • Paviršių nuriebalinimui
 • Maisto talpoms