Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Rūgštinio pagrindo valymo putos, RM 59 ASF, 20 62951920 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/rugstinio-pagrindo-valymo-putos-rm-59-asf-62951920.html Patikimai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių, rūdžių, riebalų, baltyminių medžiagų, alaus ir pieno likučius ant plytelių ir talpų. Itin stabilus putų sluoksnis užtikrina valymo procedūros veiksmingumą ant bet kokio paviršiaus.

Rūgštinio pagrindo valymo putos, RM 59 ASF, 20

Patikimai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių, rūdžių, riebalų, baltyminių medžiagų, alaus ir pieno likučius ant plytelių ir talpų. Itin stabilus putų sluoksnis užtikrina valymo procedūros veiksmingumą ant bet kokio paviršiaus.

Užsakymo numeris: 6.295-192.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 20
Produktas
 • Valymo aukštu slėgiu putos
 • Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Išgaunamas skalsus putų sluoksnis
 • Putos itin lengvai nuplaunamos
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Rūgštinio pagrindo valymo putos, RM 59 ASF, 20
 Rūgštinio pagrindo valymo putos, RM 59 ASF, 20
 Rūgštinio pagrindo valymo putos, RM 59 ASF, 20
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Virtuvės balinimui
 • Sienoms, plytelėms
 • Paviršių valymui
 • Maisto talpoms