Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 829 ASF 62954290 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/dziovinima-aktyvinanti-priemone-rm-829-asf-62954290.html Šis džiūvimą palengvinanti priemonė greitai skaido vandens plėvelę ir suteikia ilgai išliekančią apsauginę dangą. Taip pat tinka minkštam vandeniui ir osmoso vandeniui.

Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 829 ASF

Šis džiūvimą palengvinanti priemonė greitai skaido vandens plėvelę ir suteikia ilgai išliekančią apsauginę dangą. Taip pat tinka minkštam vandeniui ir osmoso vandeniui.

Užsakymo numeris: 6.295-429.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Efektyvi džiūvimą paspartinanti priemonė, skirta naudoti transporto priemonių plovyklose
 • Galima naudoti ir kaip karštą vašką transporto priemonių paviršiaus apsaugai
 • Greitai skaido vandens plėvelę net ir dideliame paviršiaus plote
 • Užtikrina efektyvų paviršiaus džiūvimą
 • Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
 • Itin tinka naudoti su minkštu arba atvirkštinio osmoso būdu išvalytu vandeniu
 • Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršių iki 30 dienų
 • Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių
 Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 829 ASF
 Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 829 ASF
 Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 829 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Automobiliams
 • Krovininių transporto priemonių valymui