Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 833 62953910 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/dziovinima-aktyvinanti-priemone-rm-833-62953910.html Speciali džiūvimą palengvinanti priemonė plovimo įrenginiams be pūtimo įrangos. Leidžia vandeniui nubėgti nuo didesnių paviršių ir džiūsta nepalikdama žymių bei dryžių. Taip pat tinka aukšto slėgio plovimo priemonėms.

Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 833

Speciali džiūvimą palengvinanti priemonė plovimo įrenginiams be pūtimo įrangos. Leidžia vandeniui nubėgti nuo didesnių paviršių ir džiūsta nepalikdama žymių bei dryžių. Taip pat tinka aukšto slėgio plovimo priemonėms.

Užsakymo numeris: 6.295-391.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Speciali džiūvimą paspartinantį priemonė, skirta naudoti universalių transporto priemonių plovyklose be džiovinimo oru įrangos
 • Naudojant šią priemonę, dideli transporto priemonių, tokių kaip autobusų ar geležinkelio transporto priemonių, paviršiai išdžiūna be jokių dryžių
 • Skatina vandens nutekėjimą nuo didelių plaunamų paviršių
 • Užtikrina efektyvų paviršiaus džiūvimą
 • Pasižymi dezinfekuojančiomis savybėmis
 • Priemonė gali būti naudojama kaip šampūnas šepečiams vieną dozavimo įrenginį turinčiose plovimo sistemose
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 833
 Džiovinimą aktyvinanti priemonė, RM 833
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Geležinkelio transporto priemonėms