Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
HP ploviklis RM 806 ASF 62955540 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/hp-ploviklis-rm-806-asf-62955540.html Šis koncentratas turi platų purvo skaidymo spektrą ir pašalina sunkiai įveikiamą gatvių purvą - dulkes, tepalus, alyvą, vabzdžių likučius, medžių sakus ir purvą.

HP ploviklis RM 806 ASF

Šis koncentratas turi platų purvo skaidymo spektrą ir pašalina sunkiai įveikiamą gatvių purvą - dulkes, tepalus, alyvą, vabzdžių likučius, medžių sakus ir purvą.

Užsakymo numeris: 6.295-554.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių plovimui
 • Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių likučius
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Itin efektyvi piemonė
 • Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 HP ploviklis RM 806 ASF
 HP ploviklis RM 806 ASF
 HP ploviklis RM 806 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobilių / variklių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.