Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
HP plovimo priemonė, CP 935 62955180 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/hp-plovimo-priemone-cp-935-62955180.html Itin veiksmingas valymo koncentratas su obuolių aromatu, skirtas transporto priemonių plovimui. Pašalina dulkes, tepalus, alyvą, vabzdžių liekanas, dervą ir purvą.

HP plovimo priemonė, CP 935

Itin veiksmingas valymo koncentratas su obuolių aromatu, skirtas transporto priemonių plovimui. Pašalina dulkes, tepalus, alyvą, vabzdžių liekanas, dervą ir purvą.

Užsakymo numeris: 6.295-518.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių plovimui
 • Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių likučius
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Itin efektyvi piemonė
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 HP plovimo priemonė, CP 935
 HP plovimo priemonė, CP 935
 HP plovimo priemonė, CP 935
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Automobiliams
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.