Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Plovyklos ir plytelių valiklis RM 841 ASF 62954190 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/plovyklos-ir-plyteliu-valiklis-rm-841-asf-62954190.html Šis rūgštinis plovyklų ir plytelių valymo koncentratas greitai ir veiksmingai pašalina kalkes, muilo likučius ir rūdžių pėdsakus.

Plovyklos ir plytelių valiklis RM 841 ASF

Šis rūgštinis plovyklų ir plytelių valymo koncentratas greitai ir veiksmingai pašalina kalkes, muilo likučius ir rūdžių pėdsakus.

Užsakymo numeris: 6.295-419.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Veiksmingai pašalina įsisenėjusias kalkių nuosėdas
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Malonus, gaivus aromatas
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių
 Plovyklos ir plytelių valiklis RM 841 ASF
 Plovyklos ir plytelių valiklis RM 841 ASF
 Plovyklos ir plytelių valiklis RM 841 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.