Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
RM 800 ASF intensyvus ratlankių valiklis 62954520 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/rm-800-asf-intensyvus-ratlankiu-valiklis-62954520.html Itin veiksmingas ratlankių valymo koncentratas. Savaiminio poveikio putomis lengvai pašalinamos visos įprastinės ratlankių dėmės, pavyzdžiui, stabdžių dulkės, gumos dulkės, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdos.

RM 800 ASF intensyvus ratlankių valiklis

Itin veiksmingas ratlankių valymo koncentratas. Savaiminio poveikio putomis lengvai pašalinamos visos įprastinės ratlankių dėmės, pavyzdžiui, stabdžių dulkės, gumos dulkės, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdos.

Užsakymo numeris: 6.295-452.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Itin efektyvus ratlankių valiklis
 • Puikiai pašalina stabdžių bei padangų dulkes, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdas
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 RM 800 ASF intensyvus ratlankių valiklis
 RM 800 ASF intensyvus ratlankių valiklis
 RM 800 ASF intensyvus ratlankių valiklis
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Ratlankių valymui