Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Šarminė ratlankių valymo priemonė, RM 801 ASF 62953230 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/sarmine-ratlankiu-valymo-priemone-rm-801-asf-62953230.html Specialus ratlankių valiklis visoms lengvo metalo ar plieno ratlankiams (išskyrus nepadengtus labai poliruotus specialios paskirties ratlankius). Švelniai ir efektyviai pašalinamas sunkiausiai įveikiamas purvas - kelių dulkės, prikepusios stabdžių dulkės, padangų dulkės ir žiemos metu barstomos druskos nuosėdos. Neturi žalingo poveikio betoninėms grindims ar ratlankių latakėliams.
Kärcher 219.83 EUR

Šarminė ratlankių valymo priemonė, RM 801 ASF

Specialus ratlankių valiklis visoms lengvo metalo ar plieno ratlankiams (išskyrus nepadengtus labai poliruotus specialios paskirties ratlankius). Švelniai ir efektyviai pašalinamas sunkiausiai įveikiamas purvas - kelių dulkės, prikepusios stabdžių dulkės, padangų dulkės ir žiemos metu barstomos druskos nuosėdos. Neturi žalingo poveikio betoninėms grindims ar ratlankių latakėliams.

Užsakymo numeris: 6.295-323.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Itin efektyvus ratlankių valiklis
 • Puikiai pašalina stabdžių bei padangų dulkes, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdas
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Nekenkia nedengtoms betoninėms grindims ir plieninėms dviračių rampoms
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Daugiau nei 90% priemonės sudedamųjų dalių - biologiškai skaidžios
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Šarminė ratlankių valymo priemonė, RM 801 ASF
 Šarminė ratlankių valymo priemonė, RM 801 ASF
 Šarminė ratlankių valymo priemonė, RM 801 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Ratlankių valymui