Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Valymo putos, NANO RM 816 ASF 62954400 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/valymo-putos-nano-rm-816-asf-62954400.html Labai veiksmingas, vaškavimui tinkantis šampūnas, skirtas plovimui su šepečiais automatinėse automobilių plovyklose. Specialiai sukurtas sumažinti šepečių slydimo trintį ir taip apsaugoti transporto priemonės paviršių ir paruošti jį padengimui su RM 832 ASF Nano užbaigimo priemone.

Valymo putos, NANO RM 816 ASF

Labai veiksmingas, vaškavimui tinkantis šampūnas, skirtas plovimui su šepečiais automatinėse automobilių plovyklose. Specialiai sukurtas sumažinti šepečių slydimo trintį ir taip apsaugoti transporto priemonės paviršių ir paruošti jį padengimui su RM 832 ASF Nano užbaigimo priemone.

Užsakymo numeris: 6.295-440.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Puikiai pašalina alyvą, riebalus, suodžius bei vabzdžių likučius
 • Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
 • Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
 • Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
 • Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Valymo putos, NANO RM 816 ASF
 Valymo putos, NANO RM 816 ASF
 Valymo putos, NANO RM 816 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Pritaikymo sritys
 • Transporto priemonių valymui
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Automobiliams