Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kristalizavimo priemonė, RM 749 62952840 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/grindu-plovimo-masinos-vieno-disko-plovimo-masinos/prieziuros-priemones/kristalizavimo-priemone-rm-749-62952840.html Kristalizuojantis skystis, skirtas kalkingų grindų, t.y., marmuro, mozaikinių ir lieto akmens grindų, priežiūrai ir grūdinimui. Kristalizuotos grindys tampa tvirtesnėmis ir atsparesnėmis dėvėjimuisi.

Kristalizavimo priemonė, RM 749

Kristalizuojantis skystis, skirtas kalkingų grindų, t.y., marmuro, mozaikinių ir lieto akmens grindų, priežiūrai ir grūdinimui. Kristalizuotos grindys tampa tvirtesnėmis ir atsparesnėmis dėvėjimuisi.

Užsakymo numeris: 6.295-284.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Efektyvus kristalizavimo skystis, skirtas visų rūšių kalkinėms grindims: marmurinėms, mozaikinėms ir lieto akmens grindims
 • Grūdina akmens dangą ir suteikia atsparumo dėvėjimuisi
 • Suteikia blizgesio paviršiams
 • Išlaiko pradinę akmens dangos išvaizdą
 • Palengvina tolimesnį paviršių valymą (apsaugo grindis nuo purvo)
 • Itin efektyvi piemonė
 • Grindimis galima vaikščioti iš karto po priemonės panaudojimo
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Kristalizavimo priemonė, RM 749
 Kristalizavimo priemonė, RM 749
 Kristalizavimo priemonė, RM 749
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H302 Kenksminga prarijus.
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Kalcinio akmens grindų dangos valymui