Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Karstais vasks PressurePro RM 41 62951530 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/augstspiediena-tirisanai/karstais-vasks-pressurepro-rm-41-62951530.html Koncentrāts ar augstu karnaubas vaska saturu. To izmanto lakotu virsmu kopšanai un aizsardzībai. Uzklāts, tas veido aizsargkārtu ar intensīvu spīdumu.

Karstais vasks PressurePro RM 41

Koncentrāts ar augstu karnaubas vaska saturu. To izmanto lakotu virsmu kopšanai un aizsardzībai. Uzklāts, tas veido aizsargkārtu ar intensīvu spīdumu.

Pasūtījuma numurs: 6.295-153.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,7
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 188 / 307
Produkts
 • Ilgstošas iedarbības koncentrāts.
 • Satur dabīgo karnaubas vasku.
 • Rada glancētu, mirdzošu pārklājumu.
 • Nodrošina uzticamu un ilgstošu aizsardzību pret agresīvu apkārtējās vides faktoru ietekmi.
 • Aizsargājošais efekts saglabājas līdz pat 12 mēnešiem.
 • To var izmantot jebkurā daudzumā.
 • Samazina turpmāku netīrumu veidošanos
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Karstais vasks PressurePro RM 41
 Karstais vasks PressurePro RM 41
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomāzgat ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Automašīnu apkopšanai
 • Iekārtu un mehānismu aizsardzībai.