Karstais vasks PressurePro RM 41

Koncentrāts ar augstu karnaubas vaska saturu. To izmanto lakotu virsmu kopšanai un aizsardzībai. Uzklāts, tas veido aizsargkārtu ar intensīvu spīdumu.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 4,5
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,7
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 188 / 307
Produkts
 • Ilgstošas iedarbības koncentrāts.
 • Satur dabīgo karnaubas vasku.
 • Rada glancētu, mirdzošu pārklājumu.
 • Nodrošina uzticamu un ilgstošu aizsardzību pret agresīvu apkārtējās vides faktoru ietekmi.
 • Aizsargājošais efekts saglabājas līdz pat 12 mēnešiem.
 • To var izmantot jebkurā daudzumā.
 • Samazina turpmāku netīrumu veidošanos
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Karstais vasks PressurePro RM 41
 Karstais vasks PressurePro RM 41
 Karstais vasks PressurePro RM 41
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
 • H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
 • H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Automašīnu apkopšanai
 • Iekārtu un mehānismu aizsardzībai.