Līdzeklis eļļainu un taukainu netīrumu noņemšanai PressurePro Extra RM 31 eco!efektivitāte

Īpaši koncentrēts dziļās tīrīšanas līdzeklis tīrīšanai ar augstspiedienu. Efektīvi noņem noturīgus netīrumus, piemēram, eļļas un tauku traipus, kvēpus un sodrējus, turklāt jebkurā ūdens temperatūrā. Ar eco!efektivitātes sastāvu, īpaši ekonomisks, efektīvs un vidi saudzējošs.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 13,5
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 12
Produkts
 • Efektīvs līdzeklis tīrīšanai ar augstspiedienu.
 • Efektīvi noņemt eļļas, smērvielu, darvas, sodrēju un dūmu pēdas
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Nesatur fosfātus
 • Nesatur silikonu
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Līdzeklis eļļainu un taukainu netīrumu noņemšanai PressurePro Extra RM 31 eco!efektivitāte
 Līdzeklis eļļainu un taukainu netīrumu noņemšanai PressurePro Extra RM 31 eco!efektivitāte
 Līdzeklis eļļainu un taukainu netīrumu noņemšanai PressurePro Extra RM 31 eco!efektivitāte
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Staļļu tīrīšanai
 • Mucu tīrīšanai
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Virsmas attaukošana
 • Pārtikas cisternām.