Līdzeklis tauku un olbaltumvielu noņemšanai PressurePro RM 731

Noņem visnoturīgākos tauku, eļļu, olbaltumvielu un sodrēju netīrumus no grīdām, darba virsmām un iekārtām (īpaši piemērots izmantošanai pārtikas pārstrādes nozarē). Viegli lietojams, un nebojā apstrādājamos materiālus. Pēc noskalošanas neatstāj nosēdumus.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 5
Iepakojuma vienības 1
pH 13,1
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 5,6
Izmēri (G x P x A) (mm) 190 / 140 / 250
Produkts
 • Efektīvs tīrīšanas līdzeklis augstspiediena tīrīšanai
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Piemērots nerūsošā tērauda un keramisko virsmu tīrīšanai.
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Pēc noskalošanas neatstāj nosēdumus.
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Līdzeklis tauku un olbaltumvielu noņemšanai PressurePro RM 731
 Līdzeklis tauku un olbaltumvielu noņemšanai PressurePro RM 731
 Līdzeklis tauku un olbaltumvielu noņemšanai PressurePro RM 731
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Piena virtuvēm
 • Virsmu tīrīšana
Piederumi