Neitrāls aktīvo putu tīrīšanas līdzeklis RM 57

Putu tīrīšanas līdzeklis, kas saudzīgi notīra dažādus vieglus tauku, eļļu un olbaltumvielu netīrumus. Tā noturīgais putu slānis nodrošina ilgstošu, attīrošu iedarbību un ir viegli nomazgājams.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 6,7
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 21,6
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 / 237 / 430
Produkts
 • Tīrīšanas putas augstspiediena iekārtām.
 • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
 • Pateicoties neitrālajam sastāvam tas ir saudzīgs pret virsmām
 • Veido ļoti noturīgu un vienmērīgu putu slāni.
 • Lieliskas tīrīšanas īpašības.
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Neitrāls aktīvo putu tīrīšanas līdzeklis RM 57
 Neitrāls aktīvo putu tīrīšanas līdzeklis RM 57
 Neitrāls aktīvo putu tīrīšanas līdzeklis RM 57
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomāzgat ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Piena virtuvēm
 • Virsmu tīrīšana
 • Lielām virtuvēm
 • Staļļu tīrīšanai