RM 22 ASF šampūna pulveris, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Iedarbīgs šampūns mazuta, tauku un minerālu traipiem. Ideāls dzinēju tīrīšanai un transportlīdzekļu mazgāšanai.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (kg) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 12,7
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 20,3
Izmēri (G x P x A) (mm) 540 / 640 / 120
Produkts
 • Efektīvs šampūna pulveris augstspiediena tīrīšanai
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Ātra un efektīva iedarbība
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur fosfātus
 • Efektīvs šampūna pulveris augstspiediena tīrīšanai
 RM 22 ASF šampūna pulveris, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 RM 22 ASF šampūna pulveris, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 RM 22 ASF šampūna pulveris, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 RM 22 ASF šampūna pulveris, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Virsmas attaukošana