Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA- 62955390 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/augstspiediena-tirisanai/rm-750-intensive-deep-cleaner-asf-nta-62955390.html

RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA-

Pasūtījuma numurs: 6.295-539.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,8
Izmēri (G x P x A) (mm) 290 / 190 / 230
Produkts
 • Pamatīgai ļoti netīru rūpniecības objektu grīdu segumu tīrīšanai.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Ātra un efektīva iedarbība
 • Mazputojošs sastāvs
 • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA-
 RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA-
 RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA-
 RM 750 Intensive Deep Cleaner ASF, NTA-
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Grīdas tīrīšana
 • Virsmas attaukošana