Sārmu putu tīrīšanas līdzeklis RM 58

Uzticami noņem visnoturīgākos tauku, eļļu un olbaltumvielu netīrumus, kā arī pārtikas produktu atliekas no grīdas flīzēm un tvertnēm. Vienmērīgs putu slānis garantē līdzekļa intensīvu tīrošu iedarbību arī uz vertikālām virsmām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 13,1
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 22,2
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 / 237 / 430
Produkts
 • Tīrīšanas putas augstspiediena iekārtām.
 • Izšķīdina nopietnus tauku, eļļu un olbaltumvielu netīrumus.
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Veido ļoti noturīgu un vienmērīgu putu slāni.
 • Lieliskas tīrīšanas īpašības.
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Sārmu putu tīrīšanas līdzeklis RM 58
 Sārmu putu tīrīšanas līdzeklis RM 58
 Sārmu putu tīrīšanas līdzeklis RM 58
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Piena virtuvēm
 • Virsmu tīrīšana
 • Sienām, flīzēm
 • Pārtikas cisternām.
 • Staļļu tīrīšanai