Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59

Bez piepūles notīra grūti noņemamus netīrumus (piemēram, kaļķakmeni, rūsu, tauku un olbaltumvielu traipus, alus akmeni un pienakmeni) no flīzēm un tvertnēm. Tā radītais biezais putu slānis nodrošina intensīvu tīrošu iedarbību uz visām virsmām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 1,8
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 22
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 / 237 / 430
Produkts
 • Tīrīšanas putas augstspiediena iekārtām.
 • Šķīdina kaļķakmeni, rūsu, taukus, olbaltumvielu netīrumus.
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Veido ļoti noturīgu un vienmērīgu putu slāni.
 • Lieliskas tīrīšanas īpašības.
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59
 Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59
 Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Piena virtuvēm
 • Sienām, flīzēm
 • Virsmu tīrīšana
 • Pārtikas cisternām.