Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Solar Cleaner RM 99 62957980 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/augstspiediena-tirisanai/solar-cleaner-rm-99-62957980.html

Solar Cleaner RM 99

Pasūtījuma numurs: 6.295-798.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,3
 Solar Cleaner RM 99
 Solar Cleaner RM 99
 Solar Cleaner RM 99
 Solar Cleaner RM 99
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
  • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
  • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.