Tīrīšanas līdzeklis RM 746, 10L

Pasūtījuma numurs: 6.295-156.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 9,2
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,7
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 188 / 307
Produkts
 • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
 • Mazputojošs sastāvs
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Tīrīšanas līdzeklis RM 746, 10L
 Tīrīšanas līdzeklis RM 746, 10L
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana