Floor gloss cleaner cleaning agents 755

Tīrīšanas līdzeklis ar zemu putošanas pakāpi un citrusaugļu aromātu visu cieto grīdu segumu tīrīšanai. Nožūst, neatstājot plankumus un švīkas. Ideāli piemērots īpaša spīduma akmens grīdu tīrīšanai.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 2,5
Iepakojuma vienības 4
pH 11,4
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 2,8
Izmēri (G x P x A) (mm) 120 / 120 / 290
Produkts
 • Spēcīgs pamata un ikdienas tīrīšanas tīrītājs visu veidu cietām un elastīgām grīdām.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Pašspodrinošs
 • Nožūstot neatstāj svītras
 • Mazputojošs
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 • Nesatur fosfātus
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana