Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752 62958130 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/grida/pamata-tirisanas-lidzekli/intensivs-tirisanas-lidzeklis-gridam-extra-rm-752-62958130.html Tīrīšanas līdzeklis, kas noņem visnoturīgākos netīrumus no sārmu izturīgiem grīdu segumiem. Efektīvi noņem eļļas, taukus un minerālu traipus.

Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752

Tīrīšanas līdzeklis, kas noņem visnoturīgākos netīrumus no sārmu izturīgiem grīdu segumiem. Efektīvi noņem eļļas, taukus un minerālu traipus.

Pasūtījuma numurs: 6.295-813.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,5
Produkts
 • Iedarbīgs tīrīšanas līdzeklis, kas noņem taukus un citus netīrumus.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Pamatīgai ļoti netīru rūpniecības objektu grīdu segumu tīrīšanai.
 • notīra vaskotus un polimēra pārklājumus
 • FIGR testēts (01.2014).
 • No tā nav izgarojumu.
 • Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu.
 • Ātras iedarbības līdzeklis.
 • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
 • Mazputojošs sastāvs
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752
 Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752
 Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752
 Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdām Extra RM 752
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
 • Z 20 Satur Limonene. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Videos
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana