Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Pamattīrītājs grīdām FloorPro RM 69 62954150 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/grida/pamata-tirisanas-lidzekli/pamattiritajs-gridam-floorpro-rm-69-62954150.html Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdu tīrīšanai, tostarp rūpniecības uzņēmumos. Viegli noņem noturīgus tauku, eļļas, sodrēju un minerālu traipus.

Pamattīrītājs grīdām FloorPro RM 69

Intensīvs tīrīšanas līdzeklis grīdu tīrīšanai, tostarp rūpniecības uzņēmumos. Viegli noņem noturīgus tauku, eļļas, sodrēju un minerālu traipus.

Pasūtījuma numurs: 6.295-415.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 22,4
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 250 / 410
Produkts
 • Augstas veiktspējas tīrīšanas līdzeklis īpaši netīru rūpniecisko grīdu tīrīšanai.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Ātra un efektīva iedarbība
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Pamattīrītājs grīdām FloorPro RM 69
 Pamattīrītājs grīdām FloorPro RM 69
 Pamattīrītājs grīdām FloorPro RM 69
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomāzgat ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana