Pamattīrītājs grīdām RM 69 ASF eco!efektīvs

Aktīvs netīrumu tīrīšanas līdzeklis grīdu un ražošanas zonu virsmu tīrīšanai, kas bez pūlēm noņem ieēdušos eļļu, tauku, sodrēju un minerālu traipus. Pateicoties tā eco!efektivitātes sastāvam tas ir sevišķi ekonomisks, efektīvs un videi draudzīgs.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 12,2
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 21,6
Produkts
 • Spēcīgs, videi draudzīgs pamattīrītājs ļoti netīru ražošanas zonu virsmu tīrīšanai.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Ātra un efektīva iedarbība
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Pamattīrītājs grīdām RM 69 ASF eco!efektīvs
 Pamattīrītājs grīdām RM 69 ASF eco!efektīvs
 Pamattīrītājs grīdām RM 69 ASF eco!efektīvs
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana