Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 751 62951290 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/grida/pamata-tirisanas-lidzekli/skabi-satuross-tirisanas-lidzeklis-gridam-floorpro-rm-751-62951290.html Skābi saturošs dziļais tīrītājs grīdas segumu tīrītājiem. Efektīvi notīra cementa paliekas un nogulsnes, piemēram, kaļķakmeni, rūsu, alus akmens un pienakmens nosēdumus. Ideāli piemērots tīrīšanas darbiem būvlaukumos.

Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 751

Skābi saturošs dziļais tīrītājs grīdas segumu tīrītājiem. Efektīvi notīra cementa paliekas un nogulsnes, piemēram, kaļķakmeni, rūsu, alus akmens un pienakmens nosēdumus. Ideāli piemērots tīrīšanas darbiem būvlaukumos.

Pasūtījuma numurs: 6.295-129.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,4
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 188 / 307
Produkts
 • Spēcīgs, skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis pret skābi noturīgu cieto grīdu segumu tīrīšanai.
 • Šķīdina kaļķakmeni, rūsu, taukus, olbaltumvielu netīrumus.
 • Efektīvi šķīdina cementa paliekas.
 • Mazputojošs
 • Ar integrētu aizsardzību pret koroziju.
 • Nesatur sāli un fosforskābi.
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 751
 Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 751
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Uzkopšanai pēc būvniecības pabeigšanas.
 • Grīdas tīrīšana