Paklāju un mēbeļu tīrīšanas pulveris

Iedarbīgs paklāju tīrīšanas līdzeklis CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic tīrītājiem ar izsmidzināšanas sistēmu. Tekstila segumu, sienu pārsegumu tekstiliju un mīksto mēbeļu tīrīšanai (tāpat arī jauktu šķiedru un pilnībā sintētisko šķiedru segumiem).

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (kg) 0,8
Iepakojuma vienības 4
pH 8,2
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 0,9
Produkts
  • Saudzīgs pret dažādiem materiāliem.
  • Uzlabo grīdu higiēnu
  • Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
  • Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis (RTU)
 Paklāju un mēbeļu tīrīšanas pulveris
 Paklāju un mēbeļu tīrīšanas pulveris
 Paklāju un mēbeļu tīrīšanas pulveris
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
  • P102 Sargāt no bērniem.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
  • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
Pielietošanas veidi
  • Tekstila virsmas