Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Putu inhibitors RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/paklajs/putu-inhibitors-rm-761-62913890.html Putu inhibitors CarpetPro RM 761 samazina putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs, kā arī paildzina ierīces izmantošanas ilgumu. Savietojams ar visām tīrīšanas mašīnām.

Putu inhibitors RM 761

Putu inhibitors CarpetPro RM 761 samazina putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs, kā arī paildzina ierīces izmantošanas ilgumu. Savietojams ar visām tīrīšanas mašīnām.

Pasūtījuma numurs: 6.291-389.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 2,5
Produkts
 • Ļoti efektīvs pretputošanas līdzeklis.
 • Efektīvs sastāvs, kas aizkavē putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs.
 • Ideāli piemērots, lai to izmantotu ar izsmidzināšanas ierīcēm, grīdu mazgāšanas mašīnām, kā arī mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējiem.
 • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
 Putu inhibitors RM 761
 Putu inhibitors RM 761
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Automašīnas sagatavošana
 • Mitrā tīrīšana
 • Tekstila virsmas
 • Daļu tīrīšana