Actievoorwaarden: Home & Garden product(en) 30 dagen op proef

Voorwaarden Kärcher ‘30 dagen op proef' actie Home & Garden producten


Koop een Kärcher Home & Garden product in de Kärcher webshop. Ben je na aankoop niet tevreden? Dan kun je het apparaat tot 30 dagen na aankoop retour sturen naar Kärcher en ontvang je het aankoopbedrag terug.

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kärcher 30 dagen op proef actie (hierna
te noemen: "de Actie") van Kärcher BV (verder te noemen: "de Organisator").
2. De Actie heeft als doel Kärcher Home & Garden producten te promoten.
3. De Actie start 1 maart 2021 en eindigt 30 juni 2021. De laatste kans om een product, gekocht tussen 1 maart en 30 juni 2021, te retourneren is op 31 juli 2021.
4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site karcher.nl/nl/Acties worden geplaatst, voorzien van een datum.
6. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.


2. Deelname
1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
3. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
4. De aankoop, in de Nederlandse Kärcher Webshop, van het nieuwe Home & Garden product dient plaats te vinden in Nederland.
5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op het deelnameformulier kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
6. Actie geldt alleen in combinatie met de aanschaf van een Kärcher consumentenproduct uit het Home & Garden assortiment dat is aangeschaft in de Kärcher Webshop. De actie is alleen van toepassing op de aankoop van een Home & Garden apparaat, niet op de aankoop van reinigingsmiddel en/of toebehoren.
7. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de het deelnameformulier volledig invult, en opstuurt, samen met een duidelijke kopie van de factuur waar de aankoop van het nieuwe Home & Garden product opstaat en het apparaat inclusief alle meegeleverde onderdelen in de originele verpakking. De aanvraag, inclusief bovenstaande items, dient uiterlijk 30 dagen na aankoop te worden verstuurd. Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
8. Maximaal 1 inzending per naam, adres en rekeningnummer.
9. Verzendkosten voor het door consument opsturen van product naar Kärcher zijn voor rekening van de deelnemer.
10. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingestuurd.
11. Het aankoopbedrag wordt binnen uiterlijk 6 weken na ontvangst van het retour gestuurde apparaat op het opgegeven rekeningnummer gestort
12. De uiterste registratiedatum voor retourneren is 31 juli 2021.
13. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
14. Door inzending van de deelname stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
15. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of foutief ingevulde deelnameformulieren van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en de inruilkorting zal vervallen aan Organisator. Dit geldt eveneens voor onjuiste en/of onvolledige invulling van het formulier.

 

3. Privacy
1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden
verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, adres en emailadres om zodoende rechtmatigheid van deelname te kunnen toetsen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
2. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw
gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar
info@nl.kaercher.com

 

4. Aansprakelijkheid
1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

5. Slotbepalingen
1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op karcher.nl/nl/Acties en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
2. Kärcher Consumentenservice, Postbus 17, 4920 AA Made; of 2. info@nl.kaercher.com
3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt. U kunt een mail sturen met uw klacht naar karcher@consumercare.info
4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
Aldus opgemaakt te Made, 21 februari 2021