voorwaarden 2e accu gratis

Koop een deelnemend actieproduct uit het Kärcher accuplatform en ontvang gratis een 2e accu thuisgestuurd.

1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kärcher '2e accu gratis' actie(hierna te noemen: "de Actie") van Kärcher BV (verder te noemen: "de Organisator"). 
2. De Actie heeft als doel Kärcher accuplatform apparaten te promoten. 
3. De Actie start 1 maart 2022 en eindigt 30 juni 2022.
4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site karcher.nl/nl/Acties worden geplaatst, voorzien van een datum
6. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De waarde van de gratis accu wordt niet uitgekeerd / kan niet worden omgezet in contanten.


2. Deelname 
1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. 
3. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
4. De aankoop van het nieuwe Kärcher Home & Garden apparaat dient plaats te vinden bij één van de deelnemende winkels welke gevestigd zijn in Nederland.
5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op het deelnameformulier kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator. 
6. Actie geldt alleen bij de aanschaf van een deelnemend Home & Garden accuplatform apparaat. Accessoires, onderdelen en/of reinigingsmiddelen (items waarvan het artikelnummer niet begint met een '1') alsook (accu-aangedreven) apparaten uit het Kärcher Professional assortiment zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Apparaten die niet zijn gekocht bij één van de deelnemende winkels zijn tevens uitgesloten van deelname.

7. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de het deelnameformulier volledig invult, en opstuurt, samen met een duidelijke kopie van het aankoopbewijs waar de aankoop van het nieuwe apparaat op staat. De aanvraag, inclusief bovenstaande items, dient uiterlijk 14 dagen na aankoop te worden verstuurd. Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
8. Maximaal 1 inzending per naam, adres en rekeningnummer.
9. Bij aankoop van een 18 volt actieproduct ontvangt de klant een 18 Volt / 2,5 Ah accu thuisgestuurd. Bij aankoop van een 36 volt actieproduct ontvangt de klant een 36 Volt / 2,5 Ah accu thuisgestuurd. 10. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingestuurd. 
11. De gratis accu wordt uiterlijk 6 weken na registratie opgestuurd naar het door de klant aangegeven adres. Accu's kunnen alleen naar een adres in Nederland worden verstuurd.
12. De uiterste inleverdatum van de deelname is 15 juli 2022.
13. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
14. Door inzending van de deelname stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
15. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of foutief ingevulde deelnameformulieren van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en de inruilkorting zal vervallen aan Organisator. Dit geldt eveneens voor onjuiste en/of onvolledige invulling van het formulier.


3. Privacy 
1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, adres en emailadres om zodoende rechtmatigheid van deelname te kunnen toetsen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
2. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar info@nl.kaercher.com


4. Aansprakelijkheid 
1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.


5. Slotbepalingen 
1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op karcher.nl/nl/Acties/consumentenapparatuur en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
2. Kärcher Consumentenservice, Postbus 17, 4920 AA Made; of 2. info@nl.kaercher.com 
3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt. U kunt een mail sturen met uw klacht naar karcher@consumercare.info
4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
Aldus opgemaakt te Made, 2 februari  2022


Veelgestelde vragen.