Duurzaam vanaf het begin

Kärcher is sinds haar oprichting ​​als familiebedrijf, meer dan 80 jaar geleden, ontwikkeld tot een wereldwijd merk dat haar klanten drie sterke eigenschappen biedt: topprestaties, innovatie en kwaliteit. Hier vindt u een korte rondleiding van onze bedrijfsgeschiedenis en een selectie van onze prijzen. Daarnaast vindt u onze gedragscode en de organisaties en initiatieven waarmee we werken aan onze doelstellingen in duurzaamheid. Eerlijke en betrouwbare partnerschappen met onze klanten en onze medewerkers vormen de basis om het voortbestaan van onze onderneming te waarborgen.

Onze strategie

"Kärcher is een benchmark binnen de reinigingsindustrie op het gebied van duurzaamheid, met de hoogste niveaus van klantperspectief en klanttevredenheid." Dit vat de doelen van ons duurzaamheidsmanagement samen. Om deze visie in 2020 te realiseren heeft de Kärcher Groep strategische duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld. Op basis van de resultaten van een stakeholdersonderzoek is het duurzaamheidsprogramma 2014, "Sustainability Excellence", opgesteld voor de komende jaren.

Het omvat 14 overkoepelende doelstellingen voor de gehele groep die in de volgende zes gebieden onder zijn te verdelen:

• Verantwoordelijkheid voor het milieu
• Product verantwoordelijkheid
• Verantwoordelijkheid voor de supply chain
• Verantwoordelijkheid voor het bedrijf
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Verantwoordelijkheid voor medewerkers

Verenigingen en initiatieven.

Kärcher wil een benchmark op het gebied van duurzaamheid zijn. Om dit doel te bereiken moeten we onze blik niet uitsluitend op interne processen en normen richten, maar ook de realiteit buiten onze onderneming scherp opnemen en actief participeren. Kärcher is daarom lid van talloze verenigingen en initiatieven, die allemaal hetzelfde doel volgen: duurzaamheid op het gebied van politiek, economie en techniek stimuleren.


Ondertekening van de klimaatbescherming-communiqués van Kopenhagen en Cancún

Als wereldwijd actieve onderneming hebben Kärcher en nog honderden andere bedrijven de communiqués van Kopenhagen en Cancún ondertekend. Hierin wordt de politiek naar aanleiding van de UN-klimaattop van 2009 en 2010 gesommeerd om consequente maatregelen tegen de klimaatveranderingen en de uitstoot van broeikasgassen te treffen. In de communiqués wordt een ambitieus, stevig en eerlijk wereldwijd verdrag aangaande klimaatveranderingen gestimuleerd. Doel is om in emissiearme producten, diensten, technologieën en infrastructuren te investeren en daardoor een duurzame groei mogelijk te maken en de doelstelling tot een wereldwijde CO2-reductie te ondersteunen. De communiqués zijn door „The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group on Climate Change“ en de universiteit van Cambridge uitgewerkt.

Klimaatbescherming

Lid van de UN Global Compact

Als deelnemer aan de UN Global Compact hebben we onszelf verplicht om tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieupreventie en bestrijding van corruptie binnen onze bedrijfsprocessen en strategieën na te leven. Dit betekent dat wij ons aan deze principes houden, deze ondersteunen en in praktijk brengen. De Global Compact van de Verenigde Naties is een strategisch initiatief voor ondernemingen. Met behulp hiervan kan de economie als belangrijke drijvende kracht ertoe bijdragen, dat de ontwikkeling van markten en handelsbetrekkingen, van technologieën en financiële zaken alle economische ruimten en maatschappijen ten goede komt.

UN Global Compact

Partner van het duurzaamheidsinitiatief BlueCompetence van de VDMA

Het initiatief Blue Competence heeft zich ten doel gesteld prioriteit te geven aan de oplossingscompetentie van machine- en installatiebouw, duurzame technologieën actief te stimuleren en aan te bieden. Blue Competence legt transparante, belastbare duurzaamheidscriteria en -normen vast, die wij als partner vervullen. Het initiatief geeft daardoor richting; het biedt iedereen die op zoek is naar duurzame oplossingen en producten of duurzaam handelende bedrijven zekerheid.

Blue Competence

Kärcher gedragscode

Mensenrechten en naleving van de wetgeving

Wij leven de mensenrechten en in alle landen de betreffende wetgeving, waarden, normen en sociale verordeningen na.

Dwangarbeid en bestraffing

Wij veroordelen dwangarbeid en lichaamsstraffen, bedreiging en intimidatie van medewerkers.

Eerlijke verloning en werktijden

Lonen en sociale uitkeringen voldoen ten minste aan de wettelijke normen op locatie.

Discriminatie

Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit, handicaps, afkomst en seksuele voorkeur. Wij staan voor kansengelijkheid.

Corruptie

Wij keuren elke vorm van corruptie ten stelligste af.

ARBO

Wij bieden onze medewerkers en medewerksters bescherming tegen de gevaren op de werkplek en stimuleren gezondheidsbevorderende maatregelen.

Kinderarbeid

Wij veroordelen kinderarbeid en leven de wettelijke regelingen inzake de minimumwerkleeftijd na.

Vrijheid van vereniging

Wij erkennen het recht van onze medewerkers en medewerksters op vrijheid van vereniging. Wij werken vol vertrouwen samen met werknemerorganisaties.

Milieubescherming

Onze producten, diensten en processen zijn in overeenstemming met het milieu. Overal waar wij actief zijn, houden wij rekening met de eisen vanuit het milieu en gaan we verantwoordelijk om met natuurlijke resources.