Verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen

Bij het familiebedrijf Kärcher is duurzaam ondernemen vast verankerd in de ondernemingscultuur. Kärcher aanvaardt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft hiervoor eigen principes opgesteld.

Supply Chain

Kärcher gedragscode.

Mensenrechten en naleving van de wetgeving

Wij leven de mensenrechten en in alle landen de betreffende wetgeving, waarden, normen en sociale verordeningen na.

Discriminatie

Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit, handicaps, afkomst en seksuele voorkeur. Wij staan voor kansengelijkheid.

Kinderarbeid

Wij veroordelen kinderarbeid en leven de wettelijke regelingen inzake de minimumwerkleeftijd na.

Dwangarbeid en bestraffing

Wij veroordelen dwangarbeid en lichaamsstraffen, bedreiging en intimidatie van medewerkers.

Corruptie

Wij keuren elke vorm van corruptie ten stelligste af.

Vrijheid van vereniging

Wij erkennen het recht van onze medewerkers en medewerksters op vrijheid van vereniging. Wij werken vol vertrouwen samen met werknemerorganisaties.

Eerlijke verloning en werktijden

Lonen en sociale uitkeringen voldoen ten minste aan de wettelijke normen op locatie.

ARBO

Wij bieden onze medewerkers en medewerksters bescherming tegen de gevaren op de werkplek en stimuleren gezondheidsbevorderende maatregelen.

Milieubescherming

Onze producten, diensten en processen zijn in overeenstemming met het milieu. Overal waar wij actief zijn, houden wij rekening met de eisen vanuit het milieu en gaan we verantwoordelijk om met natuurlijke resources.

De naleving van de Kärcher gedragscode bij onze leveranciers controleren wij regelmatig door middel van enquêtes en audits in de productielocaties. Een bevestiging van de naleving van de Kärcher gedragscode door onze leveranciers vormt voor ons een basisvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking.

Downloads.