Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Heißwachs RM 41 62951530 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-heisswachs-rm-41-62951530.html Conserverings- en lakonderhoudsmiddel met hoog gehalte aan Carnaubawas. Zorgt voor een hoogglanzend oppervlak.

PressurePro Heißwachs RM 41

Conserverings- en lakonderhoudsmiddel met hoog gehalte aan Carnaubawas. Zorgt voor een hoogglanzend oppervlak.

Bestelnummer: 6.295-153.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Langdurige conservering
 • Bevat natuurlijke carnaubawas
 • Zorgt voor hoogglans afwerking
 • Betrouwbare, langdurige bescherming tegen weer- en omgevingsinvloeden
 • Effectieve bescherming voor tot 12 maanden
 • Kan worden gebruikt met alle waterkwaliteiten
 • Objecten worden na reiniging minder snel vuil
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • NTA-vrij
 PressurePro Heißwachs RM 41
 PressurePro Heißwachs RM 41
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
 • Transport en transportuitrusting
 • Conservering van de wagen
 • Conservering van machine en uitrusting