Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 62951000 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-schaumreiniger-alkalisch-rm-58-62951000.html Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen alsook voedselresten op tegels en containers. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op vertikale oppervlakken.

PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58

Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen alsook voedselresten op tegels en containers. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op vertikale oppervlakken.

Bestelnummer: 6.295-100.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
 • Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten
 • Zachte reiniging
 • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
 • Zeer goede spoeleigenschappen
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58
 PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58
 PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Melkruimtes
 • Oppervlaktereiniging
 • Muren, tegels
 • Voedseltanks
 • Reiniging van stallen