Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 62951920 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-schaumreiniger-sauer-rm-59-62951920.html Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door het uitermate stabiele schuimtapijt.

PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59

Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door het uitermate stabiele schuimtapijt.

Bestelnummer: 6.295-192.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
 • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
 • Zachte reiniging
 • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
 • Zeer goede spoeleigenschappen
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59
 PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59
 PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Melkruimtes
 • Muren, tegels
 • Oppervlaktereiniging
 • Voedseltanks