Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic 62953230 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/voertuig/vehiclepro-felgenreiniger-alkalisch-rm-801-classic-62953230.html Speciale velgenreiniger voor alle gecoate lichtmetalen en stalen velgen (behalve ongelakte hoogglans gepolijste speciale velgen). Verwijdert veilig en intensief zeer hardnekkig vuil van velgen zoals straatvuil, ingebrand remstof, bandensporen en aangekoekt strooizout. Tast betonvloeren en wielbakken niet aan.

VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic

Speciale velgenreiniger voor alle gecoate lichtmetalen en stalen velgen (behalve ongelakte hoogglans gepolijste speciale velgen). Verwijdert veilig en intensief zeer hardnekkig vuil van velgen zoals straatvuil, ingebrand remstof, bandensporen en aangekoekt strooizout. Tast betonvloeren en wielbakken niet aan.

Bestelnummer: 6.295-323.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Zeer krachtige velgenreiniger
 • Verwijdert effectief remstof, bandensporen, aangekoekt strooizout en kalkvlekken
 • Zachte reiniging
 • Tast ongecoate betonvloeren en stalen fietsgoten niet aan.
 • Werkt snel
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
 • NTA-vrij
 VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic
 VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic
 VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
 • Velgenreiniging