Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805 62955500 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/voertuig/vehiclepro-reinigingsmiddel-voor-vrachtwagens-alkalisch-rm-805-62955500.html Dit voorspuitmiddel voor borstel- en hogedrukwasinstallaties helpt effectief bij het verwijderen van de hardnekkigste verontreinigingen zoals smeervet, roet, olie, teer, insectenresten en cementsluier op alle soorten bedrijfsvoertuigen.

VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805

Dit voorspuitmiddel voor borstel- en hogedrukwasinstallaties helpt effectief bij het verwijderen van de hardnekkigste verontreinigingen zoals smeervet, roet, olie, teer, insectenresten en cementsluier op alle soorten bedrijfsvoertuigen.

Bestelnummer: 6.295-550.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Krachtig voorspuitmiddel voor voorwassen van vrachtwagens
 • Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
 • Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
 • Ideaal voor schoonmaken van dekzeilen
 • Zeer goede reinigingseigenschappen, vooral met koud water
 • Werkt snel
 • Zachte reiniging
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • NTA-vrij
 VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805
 VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Reiniging van wagens/motoren
 • Voertuigwasinstallatie
 • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
 • Reiniging van dekzeilen
 • Voertuigen