Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic 62955470 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/voertuig/vehiclepro-vorwaesche-rm-803-classic-62955470.html Actief reinigend en materiaalvriendelijk hogedrukvoorspuitmiddel. Het versnelt probleemloos het losweken en verwijderen van olie- en vetafzettingen en insectenresten. NTA-vrij.

VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic

Actief reinigend en materiaalvriendelijk hogedrukvoorspuitmiddel. Het versnelt probleemloos het losweken en verwijderen van olie- en vetafzettingen en insectenresten. NTA-vrij.

Bestelnummer: 6.295-547.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Krachtig voorspuitmiddel voor voorwassen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen
 • Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
 • Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
 • Actieve reiniging bij elke temperatuur
 • Werkt snel
 • Zachte reiniging
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Waverwijdering bij wagens
 • Voor de reiniging van voertuigen
 • Reiniging van wagens/motoren
 • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen