Glassrengjøringsmiddel, konsentrat RM 500

For stripefri rengjøring av alle glass-og speilflater. Fjerner gjenstridige fettflekker, fingeravtrykk og tilsmussing fra miljøforurensning.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkl. emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 210
Produkt
 • Stripefri rengjøring
 • Ekstremt skånsom mot materialer
 • Gir frisk aroma
 • Gode fukteegenskaper
 • Kan også brukes manuelt
 Glassrengjøringsmiddel, konsentrat RM 500
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Bruksområder
 • Vinduer
 • Vinduer med sprosser
 • Speil
 • Glassbord
 • Dusjkabinett i glass